El grup Unides Podem presenta una PNL en les Corts Valencianes per l’accés a la Justícia de les víctimes de crims de lesa humanitat del franquisme y la transició

El Grup Parlámentari Unides Podem, a l’empara dels articles 164 y següents del RCV presénta aquesta Proposició no de llei de tramitació ordinaria per ser debatuda en la Comissió de Justícia, Governació i Administració Local: